So, who went to Comic-Con? Who is going to Otakon? Anyone? How about Animethon / Otakuthon?